Shine effect in pure CSS (+SVG)

Hãy di chuột qua các logo để xem thử hiệu ứng

Shine Effect:

Heart Effect: