chú đại bi có chữ

Chú Đại Bi trực thuộc Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật thưa Chú Đại bi là thần chú quảng đại thỏa mãn, thần chú vô quan ngại đại bi, thần chú cứu giúp đau khổ. Trì chú đại bi thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và bị tiêu diệt thì sinh Cực Lạc.

Bạn đang xem: chú đại bi có chữ

Thần chú này bởi Quan Thế Âm Bồ tát nói. Muốn trì chú này thì nên trị Bồ Đề tâm, kính lưu giữ trai giới, tâm luôn luôn đồng đẳng với từng loại và nên trì tụng liên tiếp.

HIỂU BIẾT VỀ CHÚ ĐẠI BI

1. Chú Đại bi là gì?

Link nội dung bài viết Chú Đại bi là gì

2. Ý nghĩa của Chú Đại bi

Link nội dung bài viết chân thành và ý nghĩa Chú Đại bi là gì

3. Hướng dẫn cơ hội trì tụng chú Đại bi cụt gọn

Link phía dẫn

4. Những quyền lợi Lúc trì tụng Chú Đại bi

Những quyền lợi Lúc trì tụng Chú Đại bi ko cần thiết suy nghĩ bàn. Theo Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, bởi ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), người trì tụng thần chú Đại Bi sẽ tiến hành 15 điều lành, không trở nên 15 loại hoạnh tử bức kinh hoàng....

Link cụ thể để tìm hiểu quyền lợi bất khả tư nghị của Chú Đại bi

Chú Đại bi Tiếng Việt

Đây là bản chú đại bi dịch kể từ âm tiếnng Phạn rời khỏi âm Hán rời khỏi âm Việt được dùng đầu tiên trong những những Kinh điển và nghi tiết tụng niệm phổ thông bên trên VN và hải nước ngoài. 

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn, vô quan ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority bà lô yết đế, thước chén bát rời khỏi domain authority, tình nhân đề tát đỏa bà domain authority, yêu tinh ha tát đỏa bà domain authority, yêu tinh ha mũ chào mào ni ca domain authority.

Án tát bàn rời khỏi trị duệ, số đát mãng cầu đát lan.Nam tế bào vớ kiết lật đỏa, hắn mông a rị domain authority, bà lô kiết đế, thất Phật rời khỏi lăng đà bà.

Nam tế bào mãng cầu rời khỏi cẩn trì hê rị, yêu tinh ha bàn nhiều tụt xuống mế, tát bà a ân xá đậu du vị, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu yêu tinh bà già cả, yêu tinh trị đạt đậu, đát điệt ân xá.

Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca rời khỏi đế, di hê rị, yêu tinh ha tình nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, yêu tinh rời khỏi yêu tinh rời khỏi, yêu tinh hê yêu tinh hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông chừng lô chừng lô, trị xà domain authority đế, yêu tinh ha trị xà domain authority đế, đà rời khỏi đà rời khỏi, địa rị ni, thất Phật rời khỏi domain authority, dá rời khỏi dá rời khỏi.

Mạ mạ trị yêu tinh rời khỏi, mục đế lệ, hắn hê di hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a rời khỏi sâm Phật rời khỏi xá lợi, trị tụt xuống trị sâm, Phật rời khỏi xá domain authority, hô lô hô lô, yêu tinh rời khỏi hô lô hô lô hê rị, tao rời khỏi tao rời khỏi, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô, tình nhân đề dạ, tình nhân đề dạ, tình nhân đà dạ, tình nhân đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu rời khỏi cẩn trì địa rị sắc ni mãng cầu, tía dạ yêu tinh mãng cầu, tao bà ha.

Tất đà dạ, tao bà ha.

Ma ha vớ đà dạ, tao bà ha.

Tất đà du nghệ, thất bàn rời khỏi dạ, tao bà ha.

Na rời khỏi cẩn trì, tao bà ha.

Ma rời khỏi mãng cầu rời khỏi, tao bà ha.

Tất rời khỏi tăng a mục khê domain authority, tao bà ha.

Ta bà yêu tinh ha, a vớ đà dạ, tao bà ha.

Giả kiết rời khỏi a vớ đà dạ, tao bà ha.

Ba đà yêu tinh yết vớ đà dạ, tao bà ha.

Na rời khỏi cẩn trì bàn đà rời khỏi dạ, tao bà ha.

Ma bà lị thắng yết rời khỏi dạ, tao bà ha.

Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu, nhiều rời khỏi dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority, bà lô yết đế, thước bàng rời khỏi dạ, tao bà ha.

Án, vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều rời khỏi, bạt đà dạ tao bà ha. (3 phen Lúc trì vươn lên là cuối cùng)

84 câu chú đại bi phân tách theo đòi từng câu mang lại dễ dàng học

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 phen )

Thiên thủ thiên nhãn vô quan ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da

2. Nam Mô A Rị Da

3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da

4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da

5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da

6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da

7. Án

8. Tát Bàn thờ Ra Phạt Duệ

9. Số Đát Na Đát Tỏa

10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da

11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà

12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì

13. Hê Rị Ma Ha Bàn thờ Đa Sa Mế

14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng

15. A Thệ Dựng

16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già

17. Ma Phạt Đạt Đậu18. Đát Điệt Tha

19. Án A Bà Lô Hê

20. Lô Ca Đế

21. Ca Ra Đế

22. Di Hê Rị

23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa

24. Tát Bà Tát Bà

25. Ma Ra Ma Ra

26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng

27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông

28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế

29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế

30. Đà Ra Đà Ra

31. Địa Rị Ni

32. Thất Phật Ra Da

Xem thêm: tuyết trung hãn đao hành

33. Giá Ra Giá Ra

34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra

35. Mục Đế Lệ

36. Y Hê Y Hê

37. Thất Na Thất Na

38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi

39. Phạt Sa Phạt Sâm

40. Phật Ra Xá Da

41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra

42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị

43. Ta Ra Ta Ra

44. Tất Rị Tất Rị

45. Tô Rô Tô Rô

46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ

47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ

48. Di Đế Rị Dạ

49. Na Ra Cẩn Trì

50. Địa Rị Sắc Ni Na

51. Ba Dạ Ma Na

52. Ta Bà Ha

53. Tất Đà Dạ

54. Ta Bà Ha

55. Ma Ha Tất Đà Dạ

56. Ta Bà Ha

57. Tất Đà Du Nghệ

58. Thất Bàn thờ Ra Dạ

59. Ta Bà Ha

60. Na Ra Cẩn Trì

61. Ta Bà Ha

62. Ma Ra Na Ra

63. Ta Bà Ha

64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da

65. Ta Bà Ha

66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ

67. Ta Bà Ha

68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ

69. Ta Bà Ha

70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ

71. Ta Bà Ha

72. Na Ra Cẩn Trì Bàn thờ Dà Ra Dạ

73. Ta Bà Ha

74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ

75. Ta Bà Ha

76. Nam Mô Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ Da

77. Nam Mô A Rị Da

78. Bà Lô Yết Đế

79. Thước Bàn thờ Ra Dạ

80. Ta Bà Ha

81. Án Tất Điện Đô

82. Mạn Đà Ra

83. Bạt Đà Dạ

84. Ta Bà Ha ( Lặp lại 3 phen kể từ câu Chú 81 cho tới 84 Lúc quý khách trì vươn lên là cuối cùng).

Chú đại bi giờ đồng hồ Phạn (Sanskrit)

Namo ratnatràyàya. Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya. Om sarva rabhaye sunadhàsya. Namo skirtva imam aryàvalotites’var ramdhava. Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.

Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu. Tadyathà: om avaloki lokate karate. Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala. Mahi hrdayam kuru kuru karman. Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.

Dhara dhara dhirini svaràya.Cala cala mama vimala muktir. Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari. Basha basham prasàya hulu hulu mara. Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru. Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.Maitreya narakindi dhrish nina.

Bhayamana svaha siddhaya svàhà. Maha siddhàya svaha.Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà. Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.

Padma kastàya svaha. Nirakindi vagalàya svaha. Mavari śankaraya svāhā. Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha. Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Cùng chư vị độc giả,

Cùng Từ điển Phật học tập tiếp tục update lên trang web, Cổng vấn đề Phật giáo VN kể từ thời điểm ngày hôm nay bố trí và mang lại đăng lên lên phía trên nhiều cỗ Kinh Phật nhằm mục đích mục tiêu hoằng truyền chánh pháp cho tới từng căn nhà. Ban chỉnh sửa hoan lạc share những cỗ Kinh Phật giờ đồng hồ Việt này và tối ưu tài liệu này vị một thuật toán PC.

Hôm ni, Cửa Hàng chúng tôi xin xỏ reviews bạn dạng Kinh Phật thứ nhất được thuật toán tối ưu là bạn dạng full Kinh Pháp cú có khoảng gần 9.000 kể từ kèm cặp giành minh hoạ.

Tuần tự động, Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục đăng lên những bạn dạng Kinh Phật giờ đồng hồ Việt từ khá nhiều mối cung cấp dịch, những căn nhà xuất bạn dạng không giống nhau nhằm độc giả được trì tụng dễ dàng và đơn giản.

 Lần lượt cho tới đấy là Kinh Dược sư, Kinh Phổ Môn, Chú Đại bi, Kinh Địa tạng....

 Lan toả Kinh Phật là trách cứ nhiệm của Cửa Hàng chúng tôi vô hành trình dài tạo ra nhiều lợi lạc này.

 Xin trân trọng thông tin.

Xem thêm: kimetsu yaiba làng thợ rèn tập 7

  •  KINH PHÁP CÚ KÈM HÌNH ẢNH MINH HOẠ