đấu chiến thắng phật

Những người theo dõi hâm mộ Tây Du Ký đều đã biết, sau thời điểm thầy trò Đường Tăng băng qua 81 kiếp nàn nhằm cho tới được Linh Sơn, và đã được phong thưởng "kim thân thiện chủ yếu quả". Như Lai Phật tổ phong Đường Tăng thực hiện Nam Vô Chiên Đàn Công Đức Phật, phong Tôn Ngộ Không thực hiện Đấu thành công Phật.

Bạn đang xem: đấu chiến thắng phật

Bát Giới, Sa Tăng và Tiểu Bạch Long theo lần lượt được phong Tịnh Đàn Sử Giả Bồ Tát, Kim Thân La Hán Bồ Tát và Bát Sở Thiên Long Bồ Tát.

Vậy tuy nhiên có lẽ rằng nhiều fan hâm mộ không biết, nằm trong được gọi là Phật tuy nhiên Đấu thành công Phật đem vị thế như này nhập Phật Giới và tầm thường Như Lai Phật Tổ từng nào cấp độ.

"Phật" đó là nhằm chỉ "người giác ngộ", là một trong những cơ hội gọi của Phật gia. Theo tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo, Phật là vì bọn chúng sinh tu trở thành, chỉ Khi "phúc đức" và trí tuệ" cả nhị đều như ý mới mẻ hoàn toàn có thể trở thành Phật.

Xem thêm: tác phẩm mới nhất của diệp lạc vô tâm

Theo biên chép nhập "Đại hướng dẫn Tích Kinh - quyển loại 90 - Ưu Ba Ly Hội", Phật giáo đem 35 vị Phật:

"1, Thích Ca Mâu Ni. 2, Kim Cang Bất Hoại Phật. 3, hướng dẫn Quang Phật. 4, Long Tôn Vương Phật. 5, Tinh Tiến Quân Phật. 6, Tinh Tiến Hỉ Phật. 7, hướng dẫn Hỏa Phật. 8, hướng dẫn Nguyệt Quang Phật. 9, Hiện Vô Ngu Phật. 10, hướng dẫn Nguyệt Phật. 11, Vô Cấu Phật. 12, Ly Cấu Phật. 13, Dung Thi Phật. 14, Thanh Tịnh Phật. 15, Thanh Tịnh Thi Phật. 16, Sa Lưu Na Phật. 17, Thủy Thiên Phật. 18, Kiên Đức Phật. 19, Chiên Đàn Công Đức Phật. trăng tròn, Vô Lượng Cúc Quang Phật. 21, Quang Đức Phật. 22, Vô Ưu Đức Phật. 23, Na La Đình Phật. 24, Công Đức Hoa Phật. 25, Liên Hoa Quang Du Hí Thần Dũng Phật. 26, Tài Công Đức Phật. 27, Đức Niệm Phật. 28, Thiên Danh Xưng Công Đức Phật. 29, Hồng Viêm Trang Vương Phật. 30, Thiện Du Sở Công Đức Phật. 31, Đấu Chiến Thắng Phật. 32, Thiện Du Sở Phật. 33, Chu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật. 34, hướng dẫn Hoa Du Sở Phật. 35, hướng dẫn Liên Hoa Thiện Trú Sa La Thụ Vương Phật".

Xem thêm: vẫn thạch thiên hàng

Nếu dựa vào Tây Du Ký, Đấu thành công Phật sẽ có được đầy đủ danh vọng và vị thế, lên đường đâu cũng sẽ tiến hành người không giống kính trọng và xưng là Phật. Bên cạnh đó còn là một trong những member đại chiến của giáo phái, đảm nhiệm những trọng trách chiến trướng binh đao khó khăn. Tuy nhiên nếu như không tồn tại chiến sự xẩy ra thì chức vị này chỉ như hỏng danh, rất rất tự do thảnh thơi.

Còn Như Lai Phật Tổ như thể người hàng đầu của một đơn vị chức năng, sở hữu thực quyền. Vì vậy Đấu thành công Phật Tôn Ngộ Không nghe rất rất uy mặc dù thế thực ra tầm thường xa xăm Như Lai Phật Tổ.