em và trịnh phim lậu

Nhà phát hành phim "Em và Trịnh" một vừa hai phải bức xúc share về biểu hiện tảo lén, trị nghiền lậu phim khi vẫn tồn tại chiếu ở rạp. Với những người dân vi phạm vì vậy tiếp tục đối lập nút trị rời khỏi sao?