những câu chúc tết bằng tiếng anh

STT Câu chúc giờ đồng hồ Anh Nghĩa giờ đồng hồ Việt 1 “Happy New Year!” 2 “Wishing you a prosperous and joyful new year!”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ an khang - thịnh vượng thịnh vượng!

Bạn đang xem: những câu chúc tết bằng tiếng anh

3 “May the new year bring you happiness, success, and good health.”

Năm mới mẻ hoàn toàn có thể mang đến cho chính mình niềm hạnh phúc, thành công xuất sắc và sức mạnh đảm bảo chất lượng.

4 “Best wishes for a happy and prosperous new year.”

Những câu nói. chúc đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời nhất mang đến 1 năm mới mẻ niềm hạnh phúc và phát đạt.

5 “Here’s to tát a new year filled with hope, joy, and success.”

Đây là một trong những năm mới tết đến tràn trề kỳ vọng, nụ cười và thành công xuất sắc.

6 “Wishing you a new year filled with love, laughter, and all your heart’s desires.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn ngập thương yêu, giờ đồng hồ mỉm cười và toàn bộ những mong ước của trái khoáy tim các bạn.

7 “Happy New Year, may all your dreams come true!”

Chúc mừng năm mới tết đến, hoàn toàn có thể toàn bộ những niềm mơ ước của người sử dụng phát triển thành sự thật!

8 “Wishing you a wonderful new year filled with happiness and success.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ ấn tượng tràn ngập niềm hạnh phúc và thành công xuất sắc.

9 “Best wishes for a prosperous new year filled with success and happiness.”

Những câu nói. chúc đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời nhất mang đến 1 năm mới mẻ phát đạt tràn ngập thành công xuất sắc và niềm hạnh phúc.

10 “Wishing you a joyful new year filled with love and laughter.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ hạnh phúc tràn ngập thương yêu và giờ đồng hồ mỉm cười.

11 “Here’s to tát a new year of new opportunities and new adventures.”

Đây là một trong những năm mới tết đến của những thời cơ mới mẻ và những cuộc phiêu lưu mới mẻ.

12 “Wishing you a happy and healthy new year.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ niềm hạnh phúc và mạnh khỏe.

13 “A new year, a new beginning, a new chance to tát make things right.”

Một năm mới tết đến, một khởi điểm mới mẻ, một thời cơ mới mẻ nhằm thực hiện mang đến tất cả trở thành đích đắn.

14 “Wishing you all the best in the new year.”

Chúc các bạn từng điều đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời nhất vô năm mới tết đến.

15 “May the new year bring you peace, happiness, and prosperity.”

Chúc năm mới tết đến mang đến cho chính mình tự do, niềm hạnh phúc và phát đạt.

16 “Happy New Year, may you be blessed with love, joy, and happiness.”

Chúc mừng năm mới tết đến, chúc các bạn được ban phước với thương yêu, nụ cười và niềm hạnh phúc.

17 “Wishing you a new year filled with good luck and great success.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn trề như ý và thành công xuất sắc tỏa nắng rực rỡ.

18 “May the new year bring you good health, wealth, and happiness.”

Năm mới mẻ hoàn toàn có thể mang đến cho chính mình sức mạnh đảm bảo chất lượng, sự phong lưu và niềm hạnh phúc.

19 “Wishing you a happy new year and all the best for the future.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ niềm hạnh phúc và từng điều đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời nhất mang đến sau này.

20 “Best wishes for a new year filled with hope, love, and happiness.”

Những câu nói. chúc đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời nhất mang đến 1 năm mới mẻ tràn trề kỳ vọng, thương yêu và niềm hạnh phúc.

21 “Wishing you a happy new year and a prosperous future.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ niềm hạnh phúc và một sau này phát đạt.

22 “May the new year bring you joy, love, and success.”

Chúc năm mới tết đến mang tới cho chính mình nụ cười, thương yêu và thành công xuất sắc.

23 “Wishing you a new year filled with blessings and good luck.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn ngập phước lành lặn và như ý.

24 “Happy New Year, may all your dreams come true and your goals be achieved.”

Chúc mừng năm mới tết đến, hoàn toàn có thể toàn bộ những niềm mơ ước của người sử dụng phát triển thành thực sự và đạt được tiềm năng của người sử dụng.

25 “Wishing you a new year filled with love, laughter, and good times.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn ngập thương yêu, giờ đồng hồ mỉm cười và khoảng chừng thời hạn đảm bảo chất lượng đẹp nhất.

26 “Best wishes for a new year filled with happiness and prosperity.”

Những câu nói. chúc đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời nhất mang đến 1 năm mới mẻ tràn ngập niềm hạnh phúc và phát đạt.

27 “Wishing you a happy new year and a bright future.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ niềm hạnh phúc và một sau này tươi tắn sáng sủa.

28 “Happy New Year, may you be surrounded by love and good fortune.”

Chúc mừng năm mới tết đến, chúc các bạn được xung quanh tự thương yêu và như ý.

29 “Wishing you a new year filled with hope, joy, and success.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn trề kỳ vọng, nụ cười và thành công xuất sắc.

30 “May the new year bring you good health, love, and happiness.”

Chúc năm mới tết đến mang đến cho chính mình sức mạnh đảm bảo chất lượng, thương yêu và niềm hạnh phúc.

31 “Wishing you a new year filled with love, laughter, and good memories.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn ngập thương yêu, giờ đồng hồ mỉm cười và những kỷ niệm đẹp nhất.

32 “Best wishes for a new year filled with peace, prosperity, and happiness.”

Những câu nói. chúc đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời nhất mang đến 1 năm mới mẻ tràn ngập tự do, phát đạt và niềm hạnh phúc.

33 “Wishing you a happy new year and a successful future.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ niềm hạnh phúc và một sau này thành công xuất sắc.

34 “Happy New Year, may your dreams come true and your goals be achieved.”

Chúc mừng năm mới tết đến, ước mơ của người sử dụng phát triển thành thực sự và đạt được tiềm năng của người sử dụng.

35 “Wishing you a new year filled with good luck, love, and happiness.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn ngập như ý, thương yêu và niềm hạnh phúc.

36 “May the new year bring you joy, love, and prosperity.”

Chúc năm mới tết đến mang tới cho chính mình nụ cười, thương yêu và sự phát đạt.

37 “Wishing you a happy new year and a bright future.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ niềm hạnh phúc và một sau này tươi tắn sáng sủa.

38 “Happy New Year, may you be surrounded by love and good fortune.”

Chúc mừng năm mới tết đến, chúc các bạn được xung quanh tự thương yêu và như ý.

39 “Wishing you a new year filled with hope, joy, and success.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn trề kỳ vọng, nụ cười và thành công xuất sắc.

40 “May the new year bring you good health, love, and happiness.”

Chúc năm mới tết đến mang đến cho chính mình sức mạnh đảm bảo chất lượng, thương yêu và niềm hạnh phúc.

41 “Wishing you a new year filled with love, laughter, and good memories.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn ngập thương yêu, giờ đồng hồ mỉm cười và những kỷ niệm đẹp nhất.

42 “Best wishes for a new year filled with peace, prosperity, and happiness.”

Những câu nói. chúc đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời nhất mang đến 1 năm mới mẻ tràn ngập tự do, phát đạt và niềm hạnh phúc.

43 “Wishing you a happy new year and a successful future.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ niềm hạnh phúc và một sau này thành công xuất sắc.

44 “Happy New Year, may your dreams come true and your goals be achieved.”

Chúc mừng năm mới tết đến, ước mơ của người sử dụng phát triển thành thực sự và đạt được tiềm năng của người sử dụng.

45 “Wishing you a new year filled with prosperity and joy.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn trề phát đạt và nụ cười.

46 “May the new year bring you good luck, success, and happiness.”

Chúc năm mới tết đến mang đến cho chính mình như ý, thành công xuất sắc và niềm hạnh phúc.

47 “Wishing you a new year filled with love, peace, and harmony.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn ngập thương yêu, tự do và hòa hợp ý.

48 “Best wishes for a new year filled with good health, wealth, and happiness.”

Những câu nói. chúc đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời nhất mang đến 1 năm mới mẻ tràn trề sức mạnh, sự phong lưu và niềm hạnh phúc.

49 “Wishing you a happy new year and many blessings for the future.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ niềm hạnh phúc và nhiều phước lành lặn mang đến sau này.

50 “Happy New Year, may your year be filled with love, laughter and good times.”

Chúc mừng năm mới tết đến, chúc 1 năm của người sử dụng tràn ngập thương yêu, giờ đồng hồ mỉm cười và khoảng chừng thời hạn đảm bảo chất lượng đẹp nhất.

51 “Wishing you a new year filled with hope, inspiration, and success.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn trề kỳ vọng, hứng thú và thành công xuất sắc.

52 “May the new year bring you joy, prosperity, and good luck.”

Xem thêm: hậu lãng tập 13

Có thể năm mới tết đến mang đến cho chính mình nụ cười, sự phát đạt và như ý.

53 “Wishing you a new year filled with love, light, and blessings.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn ngập thương yêu, khả năng chiếu sáng và phước lành lặn.

54 “Best wishes for a new year filled with happiness, success, and good fortune.”

Những câu nói. chúc đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời nhất mang đến 1 năm mới mẻ tràn ngập niềm hạnh phúc, thành công xuất sắc và như ý.

55 “Wishing you a happy new year and a bright future.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ niềm hạnh phúc và một sau này tươi tắn sáng sủa.

56 “Happy New Year, may you be surrounded by love and good luck.”

Chúc mừng năm mới tết đến, chúc các bạn được xung quanh tự thương yêu và như ý.

57 “Wishing you a new year filled with opportunities, growth, and success.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn trề thời cơ, cải tiến và phát triển và thành công xuất sắc.

58 “May the new year bring you good health, wealth, and prosperity.”

Chúc năm mới tết đến mang đến cho chính mình sức mạnh đảm bảo chất lượng, sự phong lưu và phát đạt.

59 “Wishing you a new year filled with love, laughter, and wonderful memories.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn ngập thương yêu, giờ đồng hồ mỉm cười và những kỷ niệm ấn tượng.

60 “Best wishes for a new year filled with peace, joy, and happiness.”

Những câu nói. chúc đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời nhất mang đến 1 năm mới mẻ tràn ngập bình an, nụ cười và niềm hạnh phúc.

61 “Wishing you a happy new year and a successful journey in the new year.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ niềm hạnh phúc và một hành trình dài thành công xuất sắc vô năm mới tết đến.

62 “Happy New Year, may your year be filled with love, light and positivity.”

Chúc mừng năm mới tết đến, chúc năm mới tết đến của người sử dụng tràn ngập thương yêu, khả năng chiếu sáng và sự tích rất rất.

63 “Wishing you a new year filled with hope, happiness and good luck.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn trề kỳ vọng, niềm hạnh phúc và như ý.

64 “May the new year bring you joy, love, and success.”

Chúc năm mới tết đến mang tới cho chính mình nụ cười, thương yêu và thành công xuất sắc.

65 “Wishing you a new year filled with blessings, prosperity, and good fortune.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn trề phước lành lặn, phát đạt và như ý.

66 “Best wishes for a new year filled with good health, wealth, and happiness.”

Những câu nói. chúc đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời nhất mang đến 1 năm mới mẻ tràn trề sức mạnh, sự phong lưu và niềm hạnh phúc.

67 “Wishing you a happy new year and a bright future.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ niềm hạnh phúc và một sau này tươi tắn sáng sủa.

68 “Happy New Year, may you be surrounded by love and good luck.”

Chúc mừng năm mới tết đến, chúc các bạn được xung quanh tự thương yêu và như ý.

69 “Wishing you a new year filled with opportunities, growth, and success.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn trề thời cơ, cải tiến và phát triển và thành công xuất sắc.

70 “May the new year bring you good health, wealth, and prosperity.”

Chúc năm mới tết đến mang đến cho chính mình sức mạnh đảm bảo chất lượng, sự phong lưu và phát đạt.

71 “Wishing you a new year filled with love, laughter, and wonderful memories.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn ngập thương yêu, giờ đồng hồ mỉm cười và những kỷ niệm ấn tượng.

72 “Best wishes for a new year filled with peace, joy, and happiness.”

Những câu nói. chúc đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời nhất mang đến 1 năm mới mẻ tràn ngập bình an, nụ cười và niềm hạnh phúc.

73 “Wishing you a happy new year and a successful journey in the new year.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ niềm hạnh phúc và một hành trình dài thành công xuất sắc vô năm mới tết đến.

74 “Happy New Year, may your year be filled with love, light and positivity.”

Chúc mừng năm mới tết đến, chúc năm mới tết đến của người sử dụng tràn ngập thương yêu, khả năng chiếu sáng và sự tích rất rất.

75 “Wishing you a new year filled with hope, happiness and good luck.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn trề kỳ vọng, niềm hạnh phúc và như ý.

76 “May the new year bring you joy, love, and success.”

Chúc năm mới tết đến mang tới cho chính mình nụ cười, thương yêu và thành công xuất sắc.

77 “Wishing you a new year filled with blessings, prosperity, and good fortune.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn trề phước lành lặn, phát đạt và như ý.

78 “Best wishes for a new year filled with good health, wealth, and happiness.”

Những câu nói. chúc đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời nhất mang đến 1 năm mới mẻ tràn trề sức mạnh, sự phong lưu và niềm hạnh phúc.

79 “Wishing you a happy new year and a bright future.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ niềm hạnh phúc và một sau này tươi tắn sáng sủa.

80 “Happy New Year, may you be surrounded by love and good luck.”

Chúc mừng năm mới tết đến, chúc các bạn được xung quanh tự thương yêu và như ý.

81 “Wishing you a new year filled with opportunities, growth, and success.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn trề thời cơ, cải tiến và phát triển và thành công xuất sắc.

82 “May the new year bring you good health, wealth, and prosperity.”

Chúc năm mới tết đến mang đến cho chính mình sức mạnh đảm bảo chất lượng, sự phong lưu và phát đạt.

83 “Wishing you a new year filled with love, laughter, and wonderful memories.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn ngập thương yêu, giờ đồng hồ mỉm cười và những kỷ niệm ấn tượng.

84 “Best wishes for a new year filled with peace, joy, and happiness.”

Những câu nói. chúc đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời nhất mang đến 1 năm mới mẻ tràn ngập bình an, nụ cười và niềm hạnh phúc.

85 “Wishing you a happy new year and a successful journey in the new year.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ niềm hạnh phúc và một hành trình dài thành công xuất sắc vô năm mới tết đến.

86 “Happy New Year, may your year be filled with love, light and positivity.”

Chúc mừng năm mới tết đến, chúc năm mới tết đến của người sử dụng tràn ngập thương yêu, khả năng chiếu sáng và sự tích rất rất.

87 “Wishing you a new year filled with prosperity, success and good fortune.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn trề phát đạt, thành công xuất sắc và như ý.

88 “May the new year bring you joy, happiness and good health.”

Năm mới mẻ hoàn toàn có thể mang đến cho chính mình nụ cười, niềm hạnh phúc và sức mạnh đảm bảo chất lượng.

89 “Wishing you a new year filled with love, laughter, and blessings.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn ngập thương yêu, giờ đồng hồ mỉm cười và phước lành lặn.

90 “Best wishes for a new year filled with peace, hope and prosperity.”

Những câu nói. chúc đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời nhất mang đến 1 năm mới mẻ tràn ngập tự do, kỳ vọng và phát đạt.

91 “Wishing you a happy new year and a bright future ahead.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ niềm hạnh phúc và một sau này tươi tắn sáng sủa phần bên trước.

92 “Happy New Year, may you be surrounded by love, tư vấn and positivity.”

Chúc mừng năm mới tết đến, khao khát các bạn được xung quanh tự thương yêu, sự tương hỗ và sự tích rất rất.

93 “Wishing you a new year filled with opportunities, growth and success.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn ngập thời cơ, cải tiến và phát triển và thành công xuất sắc.

94 “May the new year bring you good health, wealth and prosperity.”

Chúc năm mới tết đến mang đến cho chính mình sức mạnh đảm bảo chất lượng, sự phong lưu và phát đạt.

95 “Wishing you a new year filled with love, laughter and happy memories.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn ngập thương yêu, giờ đồng hồ mỉm cười và những kỷ niệm niềm hạnh phúc.

96 “Best wishes for a new year filled with peace, joy and happiness.”

Những câu nói. chúc đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời nhất mang đến 1 năm mới mẻ tràn ngập bình an, nụ cười và niềm hạnh phúc.

97 “Wishing you a happy new year and a successful journey in the new year.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ niềm hạnh phúc và một hành trình dài thành công xuất sắc vô năm mới tết đến.

98 “Happy New Year, may your year be filled with love, light and positivity.”

Chúc mừng năm mới tết đến, chúc năm mới tết đến của người sử dụng tràn ngập thương yêu, khả năng chiếu sáng và sự tích rất rất.

99 “Wishing you a new year filled with hope, happiness and good luck.”

Chúc các bạn 1 năm mới mẻ tràn trề kỳ vọng, niềm hạnh phúc và như ý.

100 “May the new year bring you joy, love, success and prosperity.”

Chúc năm mới tết đến mang tới cho chính mình nụ cười, thương yêu, thành công xuất sắc và phát đạt.

Xem thêm: one piece tập 1060