truyện tranh vũ đông càn khôn

VÕ HỌC

Phổ Thông Võ Kỹ:

Bạn đang xem: truyện tranh vũ đông càn khôn

- Hạ Thừa: Nhất Phẩm -> Nhị Phẩm -> Tam Phẩm

- Trung Thừa: Tứ Phẩm -> Ngũ Phẩm -> Lục Phẩm

- Thượng Thừa: Thất Phẩm -> Bát Phẩm -> Cửu Phẩm

Tạo Hóa Võ Kỹ: Sơ Cấp -> Trung Cấp -> Cao Cấp

Linh Võ Kỹ: Hạ Đẳng -> Trung Đẳng -> Cao Đẳng

Thiên Vũ Kỹ: Phổ Thông Thiên Vũ Kỹ (Thần Cấp) -> Siêu Việt Thiên Vũ Kỹ (Thái Cổ Cấp)

Thần Thuật (Thần Kỹ): Tiểu Thần Thuật -> Đại Thần Thuật -> Đại Viên Mãn Thần Thuật

Thần Thông: Tiểu Thần Thông -> Đại Thần Thông -> Đại Viên Mãn Thần Thông -> Tuyệt Thế Thần Thông

LINH BẢO

Hạ Cấp

Trung Cấp

Cao Cấp

Địa Cấp

Thiên Cấp

Thuần Nguyên Cấp (Thần Khí)

Thần Cấp (Thần Vật - Thánh Vật): Sơ Cấp -> Trung Cấp -> Cao Cấp

Tuyệt Thế Thánh Vật (Thiên Chí Tôn Khí): Linh Phẩm -> Tiên Phẩm -> Thánh Phẩm

Siêu Thoát Thánh Phẩm

PHÙ KHÔI

Phù Khôi: Hạ Đẳng -> Trung Đẳng -> Cao Đẳng

Linh Phù Khôi: Linh Cấp -> Nhất Cấp -> Cửu Cấp

Thiên Linh Khôi: Hạ Đẳng -> Thượng Đẳng

Thần Khôi: Phổ Thông -> Nhất Giai -> Nhị Giai -> Tam Giai

Siêu Việt Thần Khôi

TINH THẦN LỰC

Nhập Môn: Tôi Luyện Tinh Thần -> Đả Thông Nê Hoàn Cung -> Ngưng Tụ Bản Mệnh Phù Ấn

Phù Sư: Nhất bấm -> Cửu Ấn

Linh Phù Sư: Hạ Cấp -> Trung Cấp -> Cao Cấp

Xem thêm: tư niệm thành thành

Thiên Phù Sư: Địa Sở -> Nhất bấm -> Cửu Ấn

Tiên Phù Sư: Tiểu Thừa -> Đại Thừa

Phù Tông: Tiểu Phù Tông (Hạ Giai Tông Sư) -> Đại Phù Tông (Trung Giai Tông Sư) -> Bán Sở Thần Cung (Chuẩn Cao Giai Tông Sư)

Thần Cung (Cao Giai Tông Sư)

Đại Tông Sư: Linh Phẩm -> Tiên Phẩm -> Thánh Phẩm

Siêu Thoát Thánh Phẩm

NGUYÊN LỰC

Sơ Luyện:

- Tôi Thể Cảnh: Nhất Trùng -> Cửu Trùng

Mãn Luyện:

- Địa Nguyên Cảnh: Sơ Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ

- Thiên Nguyên Cảnh: Sơ Kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu Kỳ

Trộm Âm Dương:

- Nguyên Đan Cảnh: Tiểu Nguyên Đan -> Tiểu Viên Mãn -> Đại Viên Mãn

Đoạt Tạo Hóa (Tạo Hóa Tam Cảnh):

- Tạo Hình Cảnh: Tiểu Thành -> Đại Thành

- Tạo Khí Cảnh: Tiểu Thành -> Đại Thành -> Bán Sở Tạo Hóa

- Tạo Hóa Cảnh: Tiểu Thành -> Đại Thành -> Đỉnh Phong -> Bán Sở Niết Bàn

Chuyển Niết Bàn:

- Niết Yên Cảnh: Phổ Thông -> Nhất Nguyên -> Cửu Nguyên -> Bán Sở Sinh Huyền

Nắm Sinh Tử (Sinh Tử Huyền Cảnh):

- Sinh Huyền Cảnh: Tiểu Thành -> Đại Thành -> Viên Mãn -> Bán Sở Tử Huyền

- Tử Huyền Cảnh: Tiểu Thành -> Đại Thành -> Viên Mãn -> Sinh Tử Hợp Nhất

Tiếp Quản Luân Hồi:

- Chuyển Luân Cảnh: Phổ Thông -> Tiếp Cận Luân Hồi

- Luân Hồi Cảnh: Phổ Thông -> Nhất Kiếp -> Nhị Kiếp -> Tam Kiếp -> Đỉnh Phong -> Bán Tổ

Chưởng Khống Vạn Vật:

Xem thêm: truyện người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc

- Tổ Cảnh (Thiên Chí Tôn): Linh Phẩm -> Tiên Phẩm -> Thánh Phẩm -> Siêu Thoát Thánh Phẩm

Đại Giới Chi Chủ:

- Chúa Tể Cảnh